TEÓRIA KONŠTRUKCIE A VEDENIA MOTOROVÉHO VOZIDLA

Motorové vozidla

1 Základné časti motorových vozidiel

Automobil sa skladá z množstva častí, ktoré môžeme rozdeliť:

a)podvozok s hnacou sústavou a príslušenstvom (podvozok tvorí rám s nápravami a skladá sa z nápravy, pruženie a tlmiče, kolesá s pneumatikami riadenie a brzdy. Hnacia sústava – hnacia sila sa prenáša z motora cez spojku, prevodovku, spojovací hriadeľ a rozvodovku na kolesá)

b)karoséria (priestor karosérie vytvára miesto na prepravu osôb a batožiny, na karosériu je upevnený podvozok automobilu)

c)príslušenstvo vozidla (sú prístroje prostriedky a zariadenia nevyhnutné pre činnosť vozidla, napr.:)

d)výbava a výstroj (súčasti, ktoré nie sú spojene s vozidlom, napr.: hasiaci pristroj, ťažné lano, snehové reťaze a iné)

2 Základné usporiadanie motorových vozidiel

Pod základným usporiadaním automobilu rozumieme rozdelenie a umiestnenie hnacej sústavy vzhľadom k nápravám vozidla. Každé usporiadanie má svoje výhody a nevýhody a môže ovplyvniť jazdné vlastnosti vozidla. Poznáme napríklad:

a)usporiadanie s motorom vpredu a pohonom predných kolies

b)usporiadanie s motorom vpredu a pohonom zadných kolies

c)usporiadanie s motorom vzadu a pohonom zadných kolies

d)s motorom vpredu/vzadu a pohonom všetkých štyroch kolies (tzv. 4x4)

Teória vedenia vozidla

1 Ovládacie mechanizmy automobilu a ich obsluha

Medzi základné ovládacie mechanizmy patria:

a)spojka (spojka sa nachádza sa medzi motorom a prevodovkou, skladá sa z kotúčov, ktoré vzájomným trením prenášajú pohyb, zošliapnutím pedála spojky prerušíme prenos hnacej sily od motora do prevodovky a kolesá)

aa)spojkový pedál (je umiestnený vľavo a ovláda sa ľavou nohou)

b)brzdy (patria k najdôležitejším zariadeniam vozidla a závisí od nich bezpečnosť vozidla, slúžia na zníženie rýchlosti vozidla, zastavenie vozidla alebo na zaistenie proti samovoľného pohybu vozidla, delíme ich na prevádzkovú brzdu/brzdový pedál/ a parkovaciu brzdu/ručná brzda/)

bb)brzdový pedál (je umiestnená v strede a ovláda sa pravou nohou)

c)akceleračný/plynový/ pedál (je umiestnený vpravo a ovláda sa pravou nohou)

d)radiaca páka (slúži na radenie prevodových stupňov, počet prevodových stupňov a umiestnenie spiatočky sa u jednotlivých typov vozidiel líši, ovládanie radiacej páky: neutrál - je základnou polohou radiacej páky, v polohe je udržovaný pružinami a v tejto polohe nie je zaradený žiadny prevodový stupeň s pravidla sa nachádza medzi 3. a 4. prevodovým stupňom, 1.prevodový stupeň -  z neutrálnej polohy pritiahneme radiacu páku k sebe a potom ju posunieme dopredu, 2.prevodový stupeň - z neutrálnej polohy pritiahneme radiacu páku k sebe a potom ju potiahneme dozadu, 3.prevodový stupeň – so spodnou časťou otvorenej dlane posunieme radiacu páku dopredu, 4.prevodový stupeň – prstami otvorenej dlane presunieme radiacu páku dozadu, 5.prevodový stupeň – z neutrálnej polohy odtlačíme radiacu páku od seba a potom ju posunieme dopredu)

e)volant (volant držíme oboma rukami okrem prípadov keď zaraďujeme/preraďujeme prevodový stupeň alebo obsluhujeme iný ovládač, volant držíme v polohe, ktorá zodpovedá polohe hodinových ručičiek „o desať minút dve hodiny“ alebo „trištvrte na tri“, pri menších pohyboch s volantom/do 90o/ zostávajú obidve ruky na volante, pri väčších pohyboch s volantom/nad 90o/ volant prechytávame)

2 Kontrola vozidla a úkony pred jazdou

2.1 Kontrola vozidla

Treba vedieť, že za technický stav vozidla zodpovedá vodič vozidla.

Pred jazdou treba skontrolovať  celkový stav vozidla, či spĺňa predpísané podmienky. Pri vonkajšej kontrole pozeráme na stav karosérie vozidla, jeho možné poškodenia a únik prevádzkových kvapalín, úplnosť výstroje vozidla (stierače, lapače nečistôt, kryty a iné), stav pneumatík (len pohľadom), čistota okien, zrkadiel, svetiel a evidenčného čísla.  Tiež funkčnosť stieračov  parkovacích, stretávacích, smerových a brzdových svetiel.

Pri kontrole motorového priestoru nás zaujíma množstvo motorového oleja, chladiacej kvapaliny, brzdovej kvapaliny, napnutie klinového remeňa  a kvapaliny v ostrekovačoch.

Pred jazdou tiež treba skontrolovať úplnosť povinnej výbavy vozidla a potrebných dokumentov (technicky preukaz vozidla, potvrdenie o technickej a emisnej kontrole, záznam o dopravnej nehode, reflexná vesta, výstražný trojuholník, rezervné koleso, kolový kľúč, zdvihák, lekárničku) a všetko čo k vozidlu potrebujete.

2.2 Úkony pred Jazdou

1)nastavenie sedadla (pri správnej vzdialenosti sedadla musíme bezpečne dočahovať na pedále a úplne ich zošliapnuť a pritom nesmieme narážať kolenami do volantu alebo do prístrojovej dosky, sklon operadla – pri uchopení volantu v základnej polohe musia byť ruky mierne ohnuté, niektoré vozidla majú aj nastavenie výšky sedadla)

2)nastavenie spätných zrkadiel (vnútorné spätné zrkadlo – správne nastavenie je, keď vidíme v zrkadle odraz celého zadného okna len pohybom očí, bez natáčania hlavy, vonkajšie spätné zrkadlá - správne nastavenie je, keď pohľad je rovnobežný s vozovkou a tiež musí byť vidieť časť svojho vozidla)

3)pripútanie sa bezpečnostným pásom (povinnosť požitia bezpečnostných pásov je povinná podľa platných predpisov, za použitie je zodpovedná osoba sediaca na takomto sedadle)

2.3 Štartovanie motora

1)zošliapneme pedál brzdy alebo zatiahneme parkovaciu (ručnú) brzdu

2)zošliapnuť pedál spojky na podlahu

3)vyradíme radiacu páku do neutrálnej polohy

4)zapneme kľúčik zapaľovania do prvej polohy (rozsvietia sa kontrolky dobíjania a mastenie)

5)otočiť kľúčikom do druhej polohy (motor začína pretáčať, po naštartovaní uvoľniť kľúčik, štartovať cca 3 sekundy, v prípade, že motor nenaskočí, treba počkať aspoň 10 sekúnd vypnúť/zapnúť kľúčik a štartovanie opakovať)

3 Rozbiehanie a zastavenie vozidla

3.1 Rozbiehanie na rovine

Vychádzame zo stavu, že motor je naštartovaný.

1)zošliapneme pedál spojky na podlahu a zaradíme 1. prevodový stupeň

2)pedálom akcelerátora nastavíme rozbehové otáčky (cca 1200 otáčok za minútu)

3)postupne začneme uvoľňovať spojku do bodu záberu (záber je miesto kde sa nám vozidlo začína hýbať – t.j. trecie plochy spojky sa k sebe natoľko priblížia, že sa krútiaci moment motora začne prenášať na prevodovku)

4)v bode záberu treba spojku podržať

5)po rozjazde vozidla plynulo uvoľniť spojkový pedál až do konca zdvihu a nohu položiť na podlahu

3.2 Rozbiehanie do svahu

Vychádzame zo stavu, že motor je naštartovaný a vozidlo je zaistné proti samovoľnému pohybu parkovacou brzdou.

1)zošliapneme pedál spojky na podlahu a zaradíme 1. prevodový stupeň

2)pedálom akcelerátora nastavíme rozbehové otáčky (cca 1600 otáčok za minútu)

3)pritiahneme páku parkovacej brzdy hore a zároveň stlačíme poistku parkovacej brzdy (držíme)

4)postupne začneme uvoľňovať spojku do bodu záberu (záber je miesto kde sa nám vozidlo začína hýbať – t.j. trecie plochy spojky sa k sebe natoľko priblížia, že sa krútiaci moment motora začne prenášať na prevodovku)

5) v bode záberu treba spojku podržať(dlhšie ako na rovine) a súčasne uvoľňujeme parkovaciu brzdu smerom dole

6)po rozjazde vozidla plynulo uvoľniť spojkový pedál až do konca zdvihu a nohu položiť na podlahu

3.3 Cúvanie

Vychádzame zo stavu, že motor je naštartovaný.

1)zošliapneme pedál spojky na podlahu a zaradíme spiatočku

2)pedálom akcelerátora nastavíme rozbehové otáčky

3)postupne začneme uvoľňovať spojku do bodu záberu

Rýchlosť cúvania ovládame pedálom spojky.(Ak chceme spomaliť, spojku zošliapneme, ak chceme zrýchliť spojku uvoľňujeme)

3.4 Spomalenie a zastavenie vozidla

a)Spomalenie (vozidlo spomaľujeme zošliapnutím prevádzkovej brzdy bez stlačenia spojkového pedálu)

b)Zastavenie (vozidlo zastavujeme zošliapnutím prevádzkovej brzdy so stlačením spojkového pedálu)

4 Úkony po jazde

Vychádzame zo stavu, že sme zastavili vozidlo a máme zošliapnutý spojkový a brzdový pedál.

1)zatiahnúť parkovaciu brzdu

2)uvolníme pedál prevádzkovej brzdy

3)vyradíme rýchlosť do neutrálnej polohy

4)uvolníme pedál spojky

5) vypnúť všetky elektrické spotrebiče

6)vypnúť motor

 

Vozidlo zabezpečíme proti samovoľnému pohybu zaradením 1. prevodového stupňa.

Partneri: Goal travel Carat Drop Design Panoptiqum