Informácie o KURZE PRVEJ POMOCI:

 

ZÁKON 93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Čl. I

 

§ 2

Autoškola

(4) Autoškola môže okrem výučby a výcviku podľa odsekov 1 až 3 vykonávať aj kurzy prvej pomoci, ak získala akreditáciu na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci podľa osobitného predpisu.1a)

5) Ak autoškola nevykonáva kurz prvej pomoci podľa odseku 4, účastník vodičského kurzu je povinný preukázať absolvovanie kurzu prvej pomoci u inej na tento účel akreditovanej fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu.1a)

§ 2a

Skúška z poskytovania prvej pomoci

(1) Účastník vodičského kurzu je po absolvovaní kurzu prvej pomoci povinný podrobiť sa skúške z poskytovania prvej pomoci.

(2) Skúška z poskytovania prvej pomoci sa vykonáva pred inštruktorom prvej pomoci, ktorý absolvoval kurz inštruktora prvej pomoci akreditovaný podľa osobitného predpisu.1a)

 

VYHLÁŠKA 398/2010 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 40 ods. 24 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2010 Z. z. (ďalej len "zákon") po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ustanovuje:

§ 1

Kurz prvej pomoci

(1) Kurz prvej pomoci (ďalej len "kurz") trvá najmenej osem vyučovacích hodín a tvorí ho
a) teoretická časť, 
b) praktická časť a 
c) skúška z poskytovania prvej pomoci. 

(2) Rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností pre účastníkov kurzu je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Časový rozsah teoretickej časti kurzu je najviac tri vyučovacie hodiny. 

(4) Časový rozsah praktickej časti kurzu je najmenej päť vyučovacích hodín a je určený na nácvik poskytovania prvej pomoci v simulovaných podmienkach podľa potreby poskytovania prvej pomoci.

(5) Na jednom kurze sa môže zúčastniť najviac 15 účastníkov.

(6) Na praktickej časti výučby sa účastník kurzu musí zúčastniť osobne.

(7) Skúška z poskytovania prvej pomoci sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti a vykoná sa najneskôr do 15 dní po riadnom ukončení výučby kurzu; dátum a miesto vykonania skúšky z poskytovania prvej pomoci oznámi účastníkovi kurzu inštruktor kurzu.

(8) Teoretická časť skúšky z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční písomnou formou v podobe testu, ktorý obsahuje 20 otázok zo súboru otázok schválených ministerstvom. Podmienkou úspešného absolvovania teoretickej časti skúšky z poskytovania prvej pomoci je dosiahnutie najmenej 90 % správnych odpovedí.

(9) Praktická časť skúšky z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční v simulovaných podmienkach pri použití materiálno-technického vybavenia kurzu podľa § 5.

(10) Inštruktor kurzu po skončení skúšky z poskytovania prvej pomoci túto skúšku vyhodnotí výsledkom "vyhovel" alebo "nevyhovel" a oboznámi účastníka kurzu s výsledkom hodnotenia.

(11) O priebehu a výsledku skúšky z poskytovania prvej pomoci inštruktor kurzu vyhotoví protokol, ktorý podpíše a potvrdí odtlačkom pečiatky držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu, u ktorého bola skúška vykonaná. 

(12) Držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu vydá najneskôr do piatich pracovných dní absolventovi kurzu po úspešnom vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu.

§ 2

Personálne zabezpečenie kurzu

Organizátor kurzu zabezpečí, aby inštruktorom kurzu bol len zdravotnícky pracovník s vyšším odborným vzdelaním alebo s vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch podľa § 27 ods. 1 zákona, ktorý absolvoval kurz inštruktora prvej pomoci (ďalej len "kurz inštruktora") akreditovaný ministerstvom.

§ 5

Spoločné ustanovenia

(1) Vyučovacia hodina kurzu a kurzu inštruktora trvá 45 minút.

(2) Podmienkou výučby kurzu a kurzu inštruktora je zostava pomôcok materiálno-technického vybavenia, ktorá obsahuje
a) jednu figurínu dospelého na kardiopulmonálnu resuscitáciu s možnosťou elektronickej kontroly s počítačovým vyhodnotením priebehu kardiopulmonálnej resuscitácie v tlačenej forme, 
b) jednu figurínu dojčaťa na kardiopulmonálnu resuscitáciu s elektronickým vyhodnocovacím zariadením na kontrolu správnosti vykonávanej resuscitácie, 
c) jednu figurínu na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest určenú na nácvik spriechodnenia dýchacích ciest úderom do chrbta a stlačením brucha pri dusení sa cudzím telesom, 
d) jednu celotelovú figurínu s traumatickými poraneniami; táto sa nevyžaduje, ak figurína podľa písmena a) má vymeniteľné časti, ktoré obsahujú aj traumatické poranenia, 
e) jeden tréningový automatický externý defibrilátor s možnosťou simulácie srdcových rytmov, 
f) jednu lekárničku každého druhu podľa osobitného predpisu1) pre každého účastníka kurzu, 
g) zdravotnícky materiál a pomôcky na precvičovanie poskytovania prvej pomoci postihnutému v simulovaných podmienkach pre každého účastníka kurzu, 
h) odbornú literatúru týkajúcu sa poskytovania prvej pomoci, nie staršiu ako päť rokov, 
i) didaktickú techniku najmenej na úrovni dátového projektoru s počítačom. 

(3) Jedna zostava podľa odseku 2 sa môže využívať najviac na troch miestach výučby.

(4) Priebeh skúšky z poskytovania prvej pomoci a skúšky z výučby poskytovania prvej pomoci sa riadi skúšobným poriadkom držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu alebo držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora, s ktorým držiteľ akreditácie účastníka vopred oboznámi. 

(5) Ak do 24 hodín od termínu konania skúšky z poskytovania prvej pomoci alebo od termínu skúšky z výučby poskytovania prvej pomoci účastník preukáže, že sa jej nemohol zúčastniť zo závažného dôvodu alebo na skúške nevyhovel, držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu alebo držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora mu určí náhradný termín, najviac však dvakrát v priebehu jedného kalendárneho roka.

(6) Protokol a ďalšia dokumentácia o priebehu kurzu a skúšky z poskytovania prvej pomoci a o priebehu kurzu inštruktora a skúšky z výučby prvej pomoci sú súčasťou registratúry2) držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu a držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 398/2010 Z.z.

ROZSAH TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ PRE ÚČASTNÍKOV KURZU

 A. Teoretické vedomosti o

1. príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie - novorodenca, dieťaťa a dospelého, 
2. preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia, 
3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, 
4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci, 
5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému, 
6. základných úkonoch zachraňujúcich život, 
7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí, 
8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa, 
9. záchvatových stavoch - febrilných kŕčoch, epilepsii, 
10. krvácaní z rán, šoku, 
11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách, 
12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody - zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda, 
13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

B. Praktické zručnosti

 

1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody, 
2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému, 
3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu, 
4. praktický nácvik - základná neodkladná podpora životných funkcií - uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie, 
5. poskytnutie prvej pomoci pri
a) poruchách vedomia, 
b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch, 
c) zlomeninách a poraneniach kĺbov, 
d) krvácaní z rán, šoku, 
e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom, 
f) neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody - srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda, 
6. poskytnutie psychickej podpory postihnutému, 
7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Partneri: Goal travel Carat Drop Design Panoptiqum