Autoškoly

Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované na vykonávanie:

  • výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá,
  • doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení, osobitných výcvikov a kondičných výcvikov žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičských oprávnení,
  • výučby a výcviku účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia,
  • doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl a
  • dopravnej výchovy obyvateľstva.

 

Okrem vyššie uvedených činností môže autoškola vykonávať aj kurzy:

  • prvej pomoci, ak získala akreditáciu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku, ak získala registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.

ZDROJ: https://www.jiscd.sk/autoskoly/

 

Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia

Pre získanie vodičského oprávnenia musí uchádzač splniť v skratke:

1.    prihlásiť sa na kurz do autoškoly,

2.    úspešne absolvovať kurz,

3.    dokázať inštruktorovi, že ho môže prihlásiť na skúšku na vodičské oprávnenie,

4.    pripraviť sa a úspešne absolvovať inštruktorskú skúšku,

5.    upraviť sa na fotku na vodičský preukaz - pri podaní žiadosti o vodičské oprávnenie,

6.    vyzdvihnúť si vodičské oprávnenie.

 

Získanie vodičského oprávnenia v plnom znení požiadaviek:

·         dosiahol vek ustanovený zákonom na udelenie vodičského oprávnenia (pozri nižšie),

·         má na území SR pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie vodičského oprávnenia; ak od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ požiada o udelenie vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom kalendárnom roku; to neplatí, ak dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území SR viac ako šesť mesiacov,

·         čestným vyhlásením alebo inak dôveryhodne preukáže, že na území SR má zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území SR viac ako šesť mesiacov,

·         je zdravotne spôsobilý,

·         je psychicky spôsobilý,

·         podrobil sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak nie je ustanovené inak,

·         získal odbornú spôsobilosť,

·         nemá súdom alebo iným príslušným orgánom SR uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,

·         nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,

·         nie je držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiada o udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia,

·         nemá zadržaný vodičský preukaz,

·         nemá odobraté vodičské oprávnenie,

·         nemá súdom alebo iným príslušným orgánom cudzieho štátu uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,

·         nemá vodičské oprávnenie udelené v cudzine odobraté, obmedzené, pozastavené alebo zrušené,

·         nie je držiteľom iného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny

 

Zvyčajným bydliskom je miesto, kde sa osoba zvyčajne zdržiava najmenej 185 dní v každom kalendárnom roku:

·         z dôvodu jej osobných a pracovných väzieb,

·         z dôvodu osobných väzieb preukazujúcich úzke spojenie medzi touto osobou a miestom, kde sa zdržiava, ak osoba nie je pracovne viazaná,

·         z dôvodu jej osobných väzieb, ak osoba je pracovne viazaná v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ako v mieste osobných väzieb a do tohto miesta sa pravidelne vracia; podmienka pravidelného návratu nemusí byť splnená, ak osoba žije v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ako v mieste osobných väzieb preto, aby vykonávala úlohu určitého trvania, pričomnavštevovanie univerzity alebo školy neznamená zmenu zvyčajného bydliska.

 

Vek na udelenie vodičského oprávnenia

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je:

·         15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,

·         16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1 a B1,

·         17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B a T,

·         18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2, BE, C1 a C1E,

·         21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D1 a D1E,

·         24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE.

 

Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý:

·         je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky,

·        predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla, ktorým je dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0, 1 kW/kg,

·         vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,

·         splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky:

-       podrobiť sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak zákon o cestnej premávke neustanovuje inak a

-       získania odbornej spôsobilosti.

 

·         Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý:

·         je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,

·         predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2,

·         vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,

·         splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky:

- podrobiť sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak zákon o cestnej premávke neustanovuje inak a

- získania odbornej spôsobilosti.

Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, ak dovŕšila vek 17 rokov. 

ZDROJ: https://www.jiscd.sk/autoskoly/sluzby-pre-uchadzacov/podmienky-na-ziskanie-vodicskeho-opravnenia/


Vzory tlačív

Partneri: Goal travel Carat Drop Design Panoptiqum